تهران، بهشتی، خلیل حسینی، پلاک 8
982189341000+

خدمات پشتیبانی شرکت فاواپویش نوتریکا ​

پشتیبانی شبکه و مراکز داده

خدمات پشتیبانی شبکه شامل خدمات تخصصی است که شبکه سازمان را در شرایط ایده آل در دسترس نگاه داشته و پارامترهای کارایی شبکه را در بهترین نقطه حفظ می کند.

 

  •  خدمات بهره برداری و پشتیبانی امنیت

فایروالهای شبکه و برنامه های کاربردی عناصر اصلی و فیزیکال در شبکه و پلتفرم فاوای سازمان هستند. پالیسیها و سیاست های امنیتی لاجیکهای امنیت هستند که یک تیم بهره بردار و پشتیبان باید آنها را به خوبی نگهداری و حفظ کند.

  • خدمات بهره برداری و پشتیبانی سرویسهای زیرساختی

سرویسهایی که مرتبط با شبکه و امنیت و یا سرویسهای فاوای عملیاتی هستند و نزدیکتر به زنجیره ارزش کارفرما.
سرویسهایی نظیر سرویس های Multi-factor Authentication ، Identity Engine ، ممیزی ادمینها ، بک آپ و پشتیبان گیری از اطلاعات مهم عملیات و پشتیبانی عملیات کارفرما ، پلتفرمهای مجازی ، مرکز تلفن آی پی